Μετακομιση για επιχειρησεις

Slider

Η Delatolas Moving αναλαμβάνει τη μετεγκατάσταση εταιρειών καθώς και δημόσιων οργανισμών. Διαθέτουμε την απαιτούμενη εμπειρία και άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμό και οχήματα κατά τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα.  Η πολύχρονη εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις ειδικές απαιτήσεις του κάθε Έργου, τους χρόνους ολοκλήρωσης και τη συμφωνημένη κωδικοποίηση του εξοπλισμού.

Αναλαμβάνουμε επίσκεψη στους χώρους προς επιβεβαίωση του φυσικού αντικειμένου του Έργου, δηλαδή του αριθμού και των ειδών των επίπλων και κινητών παγίων προς συσκευασία και μετακόμιση, καθώς και τις απαιτούμενες συνοδευτικές υπηρεσίες για την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης. Εκτιμάται το απαιτούμενο υλικό για την ασφαλή συσκευασία και μεταφορά των προς μετακόμιση αντικειμένων, και γίνεται ενημέρωση ως προς τον τρόπο συσκευασίας και μεταφοράς ευαίσθητων ειδών, και του λοιπού προς μεταφορά υλικού. Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και  θεμάτων ασφαλείας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

 • Τη συσκευασία του αρχείου σε χαρτοκιβώτια, καθώς και τη σήμανση των κιβωτίων με λεπτομερή αναφορά της αίθουσας από την οποία γίνεται η μεταφορά και των αντίστοιχων στοιχείων του τόπου μετεγκατάστασης.
 • Τη συσκευασία των προσωπικών αντικειμένων του κάθε υπαλλήλου.
 • Τη συσκευασία του γραφειακού εξοπλισμού. Κατάλληλη συσκευασία των επίπλων εγγυάται την ασφαλή τους μεταφορά.
 • Την αποσυναρμολόγηση-συναρμολόγηση επίπλων.
 • Τη ασφαλή συσκευασία του μηχανογραφικού εξοπλισμού σε χαρτοκιβώτια.
 • Την αποσυσκευασία και τοποθέτηση των επίπλων και λοιπών παγίων στις τελικές τους θέσεις.
 • Τη διευθέτηση του αρχείου στις ντουλάπες.
 • Τη συγκέντρωση και απομάκρυνσή των υλικών συσκευασίας και απόρριψή τους σε κατάλληλους χώρους.
 • Την έκδοση σχετικών αδειών από την Τροχαία και οικείους δήμους του εκάστοτε κτιρίου, ώστε να μην αντιμετωπισθούν προβλήματα στάθμευσης και κυκλοφορίας, κατά την φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των ειδών.
 • Προστασία των δαπέδων, γωνιών, ανελκυστήρων και παραθύρων πρόσβασης στους ορόφους.

Η εταιρεία μας παρέχει και εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες:

 • Πλήρης μετεγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων (αποσύνδεση-σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών).
 • Μεταφορά του εξοπλισμού του DATACENTER, όπως racks, UPS κ.λ.π.
 • Αποσύνδεση σταθμών εργασίας.
 • Διακοπή της λειτουργίας των servers.
 • Εγκατάσταση των σταθμών εργασίας και των περιφερειακών στις νέες θέσεις εργασίας.
 • Εγκατάσταση του συνόλου του δικτυακού εξοπλισμού.
 • Έλεγχος της επικοινωνιακής υποδομής και έλεγχος λειτουργίας.